Awit Ng Manlalakbay

Basahin sa: [ Filipino (Latin) | Filipino (Baybayin) ]

Awit Ng Manlalakbay
Tula na isinulat ni Dr. Jose Rizal

Kagaya ng dahong nalanta, nalagas,
Sinisiklut-siklot ng hanging marahas;
Abang manlalakbay ay wala nang liyag,
Layuin, kalulwa’t bayang matatawag.

Hinahabul-habol yaong kapalarang
Mailap at hindi masunggab-sunggaban;
Magandang pag-asa’y kung nanlalabo man,
Siya’y patuloy ring patungo kung saan!

Sa udyok ng hindi nakikitang lakas,
Silanga’t Kanlura’y kanyang nililipad,
Mga minamahal ay napapangarap,
Gayon din ang araw ng pamamanatag.

Sa pusod ng isang disyertong mapanglaw,
Siya’y maaaring doon na mamatay,
Limot ng daigdig at sariling bayan,
Kamtan nawa niya ang kapayapaan!

Dami ng sa kanya ay nangaiinggit,
Ibong naglalakaby sa buong daigdig,
Hindi nila tanto ang laki ng hapis
Na sa kanyang puso ay lumiligalig.

Kung sa mga tanging minahal sa buhay
Siya’y magbalik pa pagdating ng araw,
Makikita niya’y mga guho lamang
At puntod ng kanyang mga kaibigan.

Abang manlalakbay! Huwag nang magbalik,
Sa sariling baya’y wala kang katalik;
Bayaang ang puso ng iba’y umawit,
Lumaboy kang muli sa buong daigdig.

Abang manlalakbay! Bakit babalik pa?
Ang luhang inyukol sa iyo’y tuyo na;
Abang manlalakbay! Limutin ang dusa,
Sa hapis ng tao, mundo’y nagtatawa.

Is a self-confessed bibliophile and technophile other than being an early adopter, an avid gamer, a geek, nerd, role-player, anime otaku, and trekker.

His first online project was in 1998 when he launched the unofficial website for Ansalon MUD (a text-based, telnet online game) and his own community forums Laibcoms.Community. By 2003 he created his work blog GM-Yukino which grew into gameshogun™, Snoworld™, and techmagus™ over the years.

Yuki’s latest project is Verses.Space™, a Free Culture / Creative Commons, collaborative, and shared-world, worldbuilding and writing project.

His hubsite is Tomes of Knowledge™. He also runs YourOnly.One™, One Way Faith™, Adorable & Beautiful™, Clean Real Food™, and other online properties.

You can confirm his identity from his Keybase profile and learn more by reading his central bio.

CC BY-SA 4.0 Awit Ng Manlalakbay by Yuki (雪亮) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Permissions beyond the scope of this license may be available at Legal Notice.

Leave a Reply

snoworld